Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Pedagogik

Kunskap och lärande

De barn som finns hos oss på Ängdala idag växer upp i ett informationssamhälle som kräver ett livslångt lärande.

En grundläggande uppgift för förskola, skola och fritidshem är att se till så att barnen får de kunskaper och färdigheter med sig som de behöver för sina vidare studier och för livet som vuxen.

Lika viktigt är det att barnen får en handlingsberedskap för att ständigt kunna ompröva gammal kunskap och ta till sig ny kunskap – att kunna lära om och lära nytt. Dagens barn lär sig saker i många olika sammanhang. Ingen annan generation har haft tillgång till ett så stort informationsflöde den som växer upp just nu. Utvecklingen av informations– och kommunikationsteknologier innebär enorma möjligheter till nya former för lärande. 

På Ängdalaskolor får varje elev från och med sjunde klass en egen bärbar dator/ipad som de kan använda som hjälpmedel i sina studier. Vi tycker att ett viktigt ansvar som vi vuxna har är att hjälpa barnen att bearbeta och sortera i dagens enorma informationsflöde. På skolans Mediatek arbetar en högskoleutbildad bibliotekarie som i nära samarbete med övrig personal undervisar eleverna i IT-använding, informationssökning och källkritik. 

Barn lär sig saker på olika sätt. Inom den moderna pedagogiken talar man idag om barns olika ”lärstilar”. På Ängdala har vi ambitionen att kunna erbjuda en verksamhet som passar alla barn och alla olika lärstilar. Vi lägger också stor vikt vid att hjälpa varje barn att utveckla den strategi för lärande som passar henne eller honom bäst.

På Ängdala arbetar vi med en bred definition av begreppet kunskap. Vi anser att alla olika former av kunskap är lika viktiga för barnens utveckling och därför fäster vi lika stor vikt vid färdigheter, förtrogenhet och förståelse som vid mätbara faktakunskaper.

Lek och lärande

För de yngre barnen är leken den centrala formen för lärande. I leken tränar barnen sina olika förmågor och utvecklar sitt samspel med andra barn i olika åldrar. 

Ny kunskap har inneburit att leken, i dag, tillmäts en större betydelse för barns lärande än tidigare. Ett exempel på detta är att leken som form för lärande numera även finns inskriven i läroplanen för grundskolan. 

På Ängdala använder vi leken på ett medvetet sätt för att stimulera barnens utveckling till att bli kreativa, handlingskraftiga och socialt kompetenta vuxna.

Beredskap för ett livslångt lärande

Vår uppfattning är att en god handlingsberedskap för ett livslångt lärande grundläggs genom att barnet, i takt med sin mognadsgrad, får träna på att söka kunskap tillsammans med sina kamrater och de vuxna i klassen/barngruppen. 

På Ängdala försöker vi i så stor utsträckning som möjligt att utgå barnens egna frågor och intressen då vi planerar den dagliga verksamheten. Vi tillämpat ett elevaktivt arbetssätt och undervisningen är i huvudsak problembaserad.

Under de närmaste åren kommer vi att försöka utveckla våra verksamhetsformer så att vi på ett bättre sätt kan utnyttja vår utemiljö för att exempelvis arbeta med miljö och kretsloppsfrågor.