Sociala mål

Normer, värden och social kompetens

Förmågan att fungera i många olika sociala sammanhang har blivit allt viktigare. På Ängdala tar vi sikte på att utveckla hela individen. Vi vill säkerställa att barnen lämnar oss med en kunskapsnivå som gör dem väl rustade inför vidare studier. Samtidigt lägger vi stor vikt vid att stödja elevens sociala utveckling. Både i de vidare studierna och på en kommande arbetsmarknad kommer social kompetens och ämneskunskaper att vara lika viktiga.

Av den anledningen har vi på Ängdala tydliga och gemensamma mål för den sociala utveckling som vi vill stödja hos barnen. Vi anser att ett målmedvetet arbete för att nå läroplanernas sociala mål är lika viktigt som arbetet med att nå kunskapsmålen.

sociala_mal1
sociala_mal2

Barn utvecklar, i stor utsträckning, sin sociala förmåga genom att studera de vuxna i sin omgivning. På Ängdala strävar alla vuxna efter att vara goda förebilder. Som grund för det gemensamma arbetet med att utveckla barnens sociala kompetens har vi formulerat fyra övergripande områden vilka förenar vår vision. Dessa områden är kunskap, engagemang, respekt och mötet.