Skolkurator

kurator
Skolkuratorns uppdrag är att föra in ett psykosocialt perspektiv i skolan för att bidra till att elever uppnår kunskapsmålen men också för att elever ska trivas och må bra. Elever i behov kan själva söka upp kuratorn för samtal. Det går också bra att som vårdnadshavare vända sig direkt till kuratorn. Även lärare kan, då de uppmärksammat behov, initiera kontakt mellan en elev och kurator. Ängdalas kurator heter Nathalie Nasr, och nås enklast via mail: nathalie.nasr@angdalaskolor.se  
Hur arbetar en kurator? Samtal - Samtal är kuratorns främsta arbetsmetod. Kuratorn kan ha enskilda samtal med elever men även samtal där vårdnadshavare medverkar. Samtalen kan ha olika karaktär, exempelvis konfliktlösande, jagstärkande, stöd- och/eller krissamtal. Elevhälsoteam – Kuratorn är en del i skolans elevhälsoteam. Teamet träffas en gång i veckan och ansvarar för skolans övergripande elevhälsoarbete, där kuratorn bidrar med psykosocial kompetens. Trygghetsteam - Kuratorn ingår i skolans Trygghetsteam. Trygghetsteamet träffas en gång i veckan och har det övergripande ansvaret för Ängdalas likabehandlingsarbete, som inkluderar såväl främjande och förebyggande som åtgärdande insatser. Konsultativt - Kuratorn arbetar konsultativt gentemot skolans personal och vårdnadshavare inom det psykosociala området. Kuratorn har tystnadsplikt!