Trygghetsteamet

trygghet

Alla skolor är, enligt skollagen, skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder mot såväl kränkande behandling som diskriminering och trakasserier. Det ska finnas en skriftlig plan som beskriver arbetet som syftar till att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt hur skolan arbetar förebyggande för en social samvaro som är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Slutligen ska rutiner för åtgärdande arbete finnas. På Ängdala skolor finns allt detta dokumenterat i skolans likabehandlingsplan respektive i dokumentet gällande riktlinjer och rutiner vid incidenter.

Ängdalas Trygghetsteam har det övergripande ansvaret för planerandet av Ängdala Skolors likabehandlingsarbete, i samråd med skolans rektor.

Trygghetsteamets medlemmar
Jenny Mauno, skolkurator
Annika Bramsved Jönsson, skolsköterska

Likabehandling på Ängdala 2021