Elev och föräldrainflytande

Synen på elevinflytande har förändrats påtagligt i och med de senaste revideringarna av läroplanen.

Nu förutsätts ett aktivt samspel mellan barn och vuxna i skola, förskola och fritidshem. Barnen ska i största möjliga utsträckning utöva ett aktivt inflytande över den dagliga planeringen samt efter mognadsgrad också vara aktiva i utvärderingen av arbetet.

I skolan har elevinflytande tidigare mest förknippats med formella inflytandeformer som elevråd och klassråd. Dessa former finns givetvis kvar och utgör en viktig grund för elevernas demokratifostran. Dagens elevinflytande utövas dock till största delen i den dagliga verksamheten. På Ängdala strävar vi efter att låta eleverna vara delaktiga i upplägget av undervisningen från planering till genomförande och bedömning av utvecklade förmågor.

inflytande
inflytande2

Att ge förutsättningar för att varje barn utvecklas till en aktiv och medskapande elev som efterhand utvecklar förmågan att ta ett eget ansvar för sina studier är ett viktigt mål för oss på Ängdala. Som ett led i detta arbete arbetar vi med en modell för utvecklingssamtal där våra elever tar ett stort ansvar och är aktiva.

Goda och förtroendefulla relationer till elevens föräldrar är en viktig grund för vår verksamhet. Förutom den spontana kontakten mellan personal och föräldrar har Ängdala ett verksamhetsråd för skolan och förskolan.