Klagomålshantering

I skollagens 4 kap 8 § står följande I skollagens 4 kap 8 § står följande "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildning."

Nedan följer rutinerna för Ängdala Skolor:

  1. Klagomål framförs primärt via hemsida under rubriken klagomålshantering
    I er kontakt med oss via vår hemsida måste ni ange ett ämne för klagomålet samt vad det avser. Även efterfrågade kontaktuppgifter måste uppges. Klagomålet kan ställas till rektor, pedagogiskt ansvarig på förskolan, kökschef, biträdande rektor och administrativ chef.
  2. Inkomna klagomål kommer registreras och får ett ärendenummer.
  3. Ärendet går vidare till ansvarig handläggare som utreder det enskilda ärendet.
  4. Ansvarig handläggare ansvarar för kontakt och återkoppling.
  5. Ansvarig handläggare dokumenterar ärendet och sparar detta på Ängdala Skolors gemensamma server.
  6. Ansvarig handläggare ansvarar för att följa upp det enskilda ärendet till berörd person eller organisation som framfört klagomålet.
  7. Ängdala Skolors ledningsgrupp under ledning av rektor sammanställer och analyserar alla inkomna klagomålsärenden på årsbasis.
  8. Utifrån analysen av de inkomna klagomålen görs en handlingsplan för kommande verksamhetsår.

Kontakta oss för klagomål