Pedagogik

Kunskap och lärande

De barn som går på Ängdala Skolor idag växer upp i ett informationssamhälle som kräver ett livslångt lärande.

En grundläggande uppgift för förskola, skola och fritidshem är att se till så att barnen får de kunskaper och färdigheter med sig som de behöver för sina vidare studier och för livet som vuxen.

Lika viktigt är det att barnen får en handlingsberedskap för att ständigt kunna ompröva gammal kunskap och ta till sig ny kunskap – att kunna lära om och lära nytt. Dagens barn lär sig saker i många olika sammanhang. Ingen annan generation har haft tillgång till ett så stort informationsflöde som den som växer upp just nu. Utvecklingen av informations– och kommunikationsteknologier innebär enorma möjligheter till nya former för lärande. 

IMG_8305
inflytande2

På Ängdala Skolor arbetar vi med digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen för alla våra årskurser (F-9). Från och med årskurs sex lånar varje elev en individuell iPad som de använder i sina studier. Vi arbetar aktivt för att hjälpa våra elever att bearbeta och sortera i dagens enorma informationsflöde. På skolans Mediatek arbetar en högskoleutbildad bibliotekarie som i nära samarbete med övrig personal undervisar eleverna i IT-användning, informationssökning och källkritik.

Barn lär sig saker på olika sätt. Inom den moderna pedagogiken talar man idag om barns olika ”lärstilar”. På Ängdala har vi ambitionen att kunna erbjuda en verksamhet som passar alla barn och alla olika lärstilar. Vi lägger också stor vikt vid att hjälpa varje barn att utveckla den strategi för lärande som passar hen bäst.

På Ängdala Skolor arbetar vi med en bred definition av begreppet kunskap. Vi anser att alla olika former av kunskap är lika viktiga för barnens utveckling och därför fäster vi lika stor vikt vid färdigheter, förtrogenhet och förståelse som vid mätbara faktakunskaper.

Lek och lärande

För de yngre barnen är leken den centrala formen för lärande. I leken tränar barnen sina olika förmågor och utvecklar sitt samspel med andra barn i olika åldrar.

Ny kunskap har inneburit att leken, i dag, tillmäts en större betydelse för barns lärande än tidigare. Ett exempel på detta är att leken som form för lärande numera även finns inskriven i läroplanen för grundskolan.

På Ängdala använder vi leken på ett medvetet sätt för att stimulera barnens utveckling till att bli kreativa, handlingskraftiga och socialt kompetenta vuxna.

Beredskap för ett livslångt lärande

Vår uppfattning är att en god handlingsberedskap för ett livslångt lärande grundläggs genom att barnet, i takt med sin mognadsgrad, får träna på att söka kunskap tillsammans med sina kamrater och de vuxna i klassen/barngruppen.

På Ängdala försöker vi ta vara på barnens egna frågor och intressen då vi planerar den dagliga verksamheten. Vi arbetar aktivt för att våra elever ska vara engagerade i sin skola där de har ett reellt inflytande.