Ängdalas vision

Ängdala skolors mål är att vara samtidens och framtidens förskola och skola!

Detta gör vi genom att:

Vi med ett gemensamt förhållningssätt, arbetar tillsammans med barnet / eleven i centrum

Vi erbjuder förstklassig utbildning i inspirerande närmiljö. där varje individ har möjlighet att utveckla sin fulla potential

Vi ser till att varje barn/elev utvecklas till en aktiv och engagerad individ med redskap att möta världen

Vi ser till att varje barn/elev känner sig värdefullt, med ett inkluderande synsätt

pedagogik

Vår värdegrund:


Kunskap

Med skickliga medarbetare och målmedvetet arbete ska varje barn/elev ges möjlighet att utveckla ett livslångt lärande, fyllt av glädje och lust

Med undervisning som vilar på vetenskaplig grund säkerställs utbildningens kvalitet

Med höga förväntningar skapar vi framgångsrika barn/elever

Respekt och engagemang

Med engagerade vuxna skapar vi en trygg, stimulerande miljö som kännetecknas av ett öppet och tillåtande klimat

Mötet

Med uppmuntran och bekräftelse i det dagliga mötet stärker vi barnets/elevens självkänsla

Med vuxna som goda förebilder har vi ett hänsynsfullt bemötande mot varandra